&

D U H O V N O S T

S A V J E T O V A N J E

S obzirom da je čovjek tjelesno, intelektualno, emocionalno i duhovno biće, a svaki ovaj element prožima naš život stvarajući nedjeljivu cjelinu, smatramo da je duhovnost nešto o čemu trebamo učestalo razgovarati.

 

Duhovnost, ako se njeguje, stvara uravnoteženu osobu, spremnu odgovoriti svim životnim izazovima i očekivanjima.

 

Ukoliko Vam je potreban razgovor ili savjetovanje, kontaktirajte nas. Dobrodošli!

© K r š ć a n s k a   a d v e n t i s t i č k a    c r k v a   u   R e p u b l i c i   H r v a t s k o j

P U L A